ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਹ ਲੋਕ

ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਹ ਲੋਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ‪ਪਿਆਰ‬ ਕਰਦੇ ਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top