ਤਕ-ਤਕ ਫੋਟੋ ਉਦੀ ਰੂਹ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਆ

ਤਕ-ਤਕ ਫੋਟੋ ਉਦੀ, ਰੂਹ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਆ,
ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾ ਓਹ ਨੀਂਦ ਬਣਕੇ ਸੁਪਨਿਆ ਵਿਚ ਤੜਫਆਂਦੀ ਆ,
ਇਸ ਠੰਡੀ-ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਹਕ ਉਸਦੀ ਆਂਦੀ ਆ,
ਦਸ ਕਿਵੇ ਭੂਲਿਏ ਰਬਾ ਉਸਨੁ, ਮਰਜਾਨੀ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆਂਦੀ ਆ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment