ਤੂੰ ਤਾ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ

ਐਵੇਂ ਡਰ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਲਾਉਂਦਾਂ ਨਾ ਬਹਾਨੇ
ਰੱਖ ਹੋਂਸਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀੲੇ ਨੀ ਜਾਨੇ
ਮੈ ਵੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੋ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ,
ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੀਰ ਨੀ
ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੱਟ ਛੱਡੇ ਇੰਚ ਨਾ
ਤੂੰ ਤਾ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment