ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਖੁਬ ਗਈ

ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੁੜੇ
ਨੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਲੇਖ ਕੁੜੇ
ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਖੁਬ ਗਈ
ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਇਰ ਚ ਮੇਖ ਕੁੜੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top