ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ

ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ
ਚੰਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ
.
.
ਨੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਗਰੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top