ਤੂੰ ਮੇਰੇ Page ਦੇ Post ਪੜਿਆ ਕਰ

ਤੂੰ ਉਮਰ ਚ ਕੁੜੀਏ ਛੋਟੀ ਏ , ਐਂਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੜਿਆ ਕਰ

ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈ ਜੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ Page ਦੇ Post ਪੜਿਆ ਕਰ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top