ਤੂੰ 1 ਵਾਰੀ Nazar ਭਰ Ke ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ

ਤੂੰ 1 ਵਾਰੀ Nazar ਭਰ Ke ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top