ਤੇਰੀ ਟੋਰ Soniye ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਵਰਗੀ

ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ Local BUS ਵਰਗੀ
ਮੇਰਾ Ticket ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ
ਤੇਰੀ ਟੋਰ Soniye ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਵਰਗੀ
ਤੈਨੂੰ Sangal ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top