ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ

ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾ ਵਿੱਚ,ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top