ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ #Att ਸੀ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ #Att ਸੀ,
ਨੀ ਫ਼ਿਰ ਨਿਗਾ ਓਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ___
ਤੂੰ #Feeling ਲੈਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ,
ਨੀ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ Number ਲੈ ਗਈ___

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top