ਤੇਰੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ

ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top