ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ Thullu

ਮੇਰੇ ਨਾਲ Break-Up ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਲੂ
.
ਮੈਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਾ ਲਈ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ?
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ Thullu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top