ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ

ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਟੋਪ ਦੀ ਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ Biba ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ
Yaari ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top