ਦਿਲ ਚੇਤੇ ਤੇਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ

ਕਦੇ Photo ਵੇਖਦਾ Phone ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਦੇ Message ਤੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ
ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਏ, ਪਹਿਚਾਨ ਮੇਰੀ ਏ
ਦਿਲ ਚੇਤੇ ਤੇਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top