ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਦੌ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ

ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੌ ਕੇ ਜਦ ਕੌਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ

ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਨੁੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਦੌ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment