ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ‪ਜਾਨ‬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ‪‎ਲੋਕ‬

ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ‪ਜਾਨ‬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ‪‎ਲੋਕ‬
ਤੇ ਜੇ ਆਵਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‪ਜਾਨੋਂ‬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ

Category: Punjabi Status

Leave a comment