ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ

ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
“Tensiona” ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ
“Talent” ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸੀ
ਸਾਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment