ਨਾਮ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿਟਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇ

ਜਿੰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੈਨੂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇ
ਯਾਦ ਐਨਾ ਤੈਨੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦੇ
ਨਾਮ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿਟਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment