ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅੜੀਏ ਨੀ

ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅੜੀਏ ਨੀ,
ਕੋਈ ਗਭੱਰੂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ ਗਾ,
ਤੂੰ ਕਾਰ ਮਰੂਤੀ ਵਰਗੀ ਨੀ,
ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜੂ ਗਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment