ਨੀ ਜੱਟ Sangruron ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ

ਤੂੰ ਲੰਘ ਗਈ 7 band ਲੈ ਕੇ
ਨੀ ਜੱਟ 7 ਕਿੱਲੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਬਾਹਵੇ
ਤੂੰ Sydney ਸ਼ਹਿਰ ਘੁਮਦੀ
ਨੀ ਜੱਟ Sangruron ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇ

ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ Valaitan ਦਾ
ਕਹਿ ਕੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ Sydney ਨੇ
ਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment