ਨੀ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਵੱਟ ਲੈ ਪਾਸਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਬਣਨਾ ਜੱਗ ਦਾ ਹਾਸਾ

ਨੀ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਵੱਟ ਲੈ ਪਾਸਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਬਣਨਾ ਜੱਗ ਦਾ ਹਾਸਾ
ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੇ
ਜੱਟ ਨੀ ਛੱਡ ਦਾ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰ ਕੁੜੇ
ਨਾ ਜੱਟ ਛੱਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰ ਕੁੜੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment