ਨੀ ਤੂੰ Poke ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ Navi ਕਲੋਲ ਕਰਤੀ

ਨੀ ਤੂੰ poKE ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
nAvi ਕਲੋਲ ਕਰਤੀ
ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ LoL ਕਰਤੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top