ਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂੰ

ਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਏ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੱਡੀਆਂ
ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਅਜੇ ਜੁਆਕ ਕੱਲ ਦਾ ਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top