ਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂੰ

ਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਏ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਛੱਡੀਆਂ
ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਅਜੇ ਜੁਆਕ ਕੱਲ ਦਾ ਏ

Category: Punjabi Status

Leave a comment