ਨੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਣਕ-ਬੰਨਾ ਏ

ਨੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਕਣਕ-ਬੰਨਾ ਏ ,
ਤੂੰ Fair & Lovely ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰ.

ਚੱਲ ਸਾਰਾ week ਨਾ ਸਹੀ,
ਪਰ #weekend ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment