ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ
ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਹ
ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ
.
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮੁੜਕੇ
ਆਹ ਕੰਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top