ਪਾਥੀਆ ‘ਚ’ ਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ

ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂਤਗੇ,
ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਭਾਰਾ,
.
.
.
.
ਪਾਥੀਆ ‘ਚ’ ਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ,
ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਭੈਣ ਦਿਆ Yaara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top