ਪੇਪਰ ਕਿਉ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਦੇ ਨੇ

ਅਸੀ ਜਿਉਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ,
ਅਸੀ ਮਰਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ,
ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ,
.
.
.
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਦੇ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top