ਫੇਰ ਸਾਡੇ “5911” ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਯਾਦ ਅਉਣਗੇ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ,
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਯਾਦ ਅਉਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿਸੇ “ਲਾਲੇ” ਦੇ Pulsar ਤੋ,
ਫੇਰ ਸਾਡੇ “5911” ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਯਾਦ ਅਉਣਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top