ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ . ਜਿਥੋਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ

ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਸੌਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ
.
ਜਿਥੋਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
.
ਤੇ
.
ਹੁਣ ਉੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ Phone Charging ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top