ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਹਬਤਾਂ ਹਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ

ਇਸ਼ਕ ਲਈ ਸੋਹਲ ਮਲੂਕ ਜਿੰਦਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ,
ਹੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੱਸੀਆ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ,
ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੜਫਣ ਇੱਥੇ ਅਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ,
ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਹਬਤਾਂ ਹਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top