ਬੇਬੇ ਮਨਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਆ

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ
ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ
.
.
.
ਕੁੜੀ ਤਾ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਉਗੀ
ਬੇਬੇ ਮਨਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top