ਬੇਵਫਾ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਗਿਦੜ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੋਂਦੇ ਨੇ

ਬੇਵਫਾ ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਗਿਦੜ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੋਂਦੇ ਨੇ
ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਤੇ ਲੰਡਰ ਕੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment