ਬੱਸ ਉਸੇ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛਡਣੀ ਪਈ

ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ
ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪਈ
ਆਦਤ ਸੀ ਇਸ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਦੀ
ਬੱਸ ਉਸੇ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛਡਣੀ ਪਈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top