ਬੱਸ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ

ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਉਹੀ #ਮੁਸਾਫਿਰ
ਬੱਸ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ

ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੂੰ ਏ,
ਬੱਸ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top