ਭੀਗੀ ਪਲਕੋਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਹਰਾ ਹੈ

ਬੁੱਝਣੇ ਲੱਗੇ ਦੀਏ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਉ ਮੇਂ
ਅਬ ਰਹਾ ਨਾ ਦਮ ਮੇਰੀ ਸਜਾਉ ਮੇਂ
ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਆ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ
ਭੀਗੀ ਪਲਕੋਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਹਰਾ ਹੈ !!!

Category: Punjabi Status

Leave a comment