ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀਆ ਗਾਲਾ ਖਾਉ ਤੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਉ

UK ਜਾਉ…ਧੱਕੇ ਖਾਉ

Australia….ਜਾਉ ਕੁਟ ਖਾਉ

ਇਸ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ ਘਰ ਰਹੋ
ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀਆ ਗਾਲਾ ਖਾਉ ਤੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਉ

Category: Punjabi Status

Leave a comment