ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ

ਬਾਬਾ : ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ
ਲੇਡੀ : ਕੋਈ ਭਜਨ ਭੀ ਸੁਨਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ
.
.
.
ਬਾਬਾ : ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਮੁਟਿਆਰੇ,
#Jattan ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top