ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ

ਬਾਬਾ : ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋ
ਲੇਡੀ : ਕੋਈ ਭਜਨ ਭੀ ਸੁਨਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ
.
.
.
ਬਾਬਾ : ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਮੁਟਿਆਰੇ,
#Jattan ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment