ਮੁੰਡਾ Searching ਹੀਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ

ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ
Alloy ਵ੍ਹੀਲ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ
ਲਿਆ Number ਵੀ ਘੈਂਟ
ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ
ਟੈਂਕੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਗੇੜੀਆਂ
ਮੁੰਡਾ Searching ਹੀਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment