ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ Akh ਨੀ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ
Nach ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਾਂਹਾਂ Goriyan ਦੇ ਸੰਗ
laya ਠੁਮਕਾ ਤੇ ਹੋਗੀ ਚੱਕੋ ਚੱਕ ਨੀਂ
ਰਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਸੋਹਣੀਏ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ Akh ਨੀ
ਰਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਸੋਹਣੀਏ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment