ਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਨਗ ਪਾਇਆ ਕੱਚ ਦਾ

ਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਨਗ ਪਾਇਆ ਕੱਚ ਦਾ
ਜੌਹਰੀਆ ਵੇ ਤੈਥੋੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ
ਥਾਂ ਵੇ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚ ਨੀ ਜੜੀੰਦੇ
ਇੰਜ ਨੀ ਕਰੀੰਦੇ.…ਸੱਜਣਾਂ ਵੇ ਇੰਜ ਨੀ ਕਰੀੰਦੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment