ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਤਨਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਤਨਹਾ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਦਿਨਾ ਨੂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਤਾਹਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Category: Punjabi Status

Leave a comment