ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੀ

ਅਰਜ ਕੀਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚੀ
.
ਵਾਹ ! ਵਾਹ !
.
ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੇਚੀ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top