ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਆ

ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ,
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਰੀਬੀ ਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top