ਮੇਰੇਆ ਰੱਬਾ ਬਸ ਇਨੀ ਕੁ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ

ਮੇਰੇਆ ਰੱਬਾ ਬਸ ਇਨੀ ਕੁ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ
ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂ ਪਥਰ ਕਰਦੇ
ਸੇਹ ਨਹੀ ਪਾਉਗਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸਦਾ
ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਲਾ ਹੀ ਤੂ ਮੈਨੂ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment