ਮੈਂ ਆਪਣੀ GirlFriend ਨੂੰ ਆਪਣਾ iphone ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ GirlFriend ਨੂੰ ਆਪਣਾ
iphone ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ।
.
.
ਕਿਉਂਕਿ
.
.
1 ਮੇਰੀ ਕੋਈ GirlFriend ਨੀ ਹੈਗੀ ।
2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ Iphone ਵੀ ਨੀ ਹੈਗਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment