ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾ Likheya ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾ Likheya ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ,
. .
. .
ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ Likhwaya,
ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੋਲੂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top