ਯਾਰਾ ਦੇ ਬੱਸ 2 ਅਸੂਲ ਨੇ

ਯਾਰਾ ਦੇ ਬੱਸ 2 ਅਸੂਲ ਨੇ
.
.
.
ਨੰ 1. ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨੀ ਦਿੰਦੇ
ਨੰ 2. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨੀ ਸਮਝਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top