ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੋੜ ਗਈ

ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੋੜ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੋ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਗਈ
ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਐ ਟੁੱਟੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੋਵੇਂਗੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਛੋ ਹੋਰ ਦੀਆ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਂਗੀ

ਯਾਦ ਕਰੂਗੀ ਮੇਨੂ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ
ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ ਜਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਈ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੋੜ ਗਈ

Category: Punjabi Status

Leave a comment