ਯਾਰ ਕੋਲ ਤਾ NoKia 1100 ਨਾਲੇ ਸਾਇਕਲ Hero Jet ਨੀ

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾ ਚਿੱਟੀ LanCer
ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ Apple set ਨੀ
ਯਾਰ ਕੋਲ ਤਾ NoKia 1100
ਨਾਲੇ ਸਾਇਕਲ Hero Jet ਨੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top