ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ

ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਦੋ ਦਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤੀ
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਉਸ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰਤੀ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment